Jak nakupovat

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Článek 1 - Úvodní ustanovení

 

Práva kupujícího z odpovědnosti za rozpor s kupní smlouvou a z odpovědnosti za vady zboží (dále jen reklamace) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem v platném znění, který je neoddělitelnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající je povinen seznámit kupujícího s obsahem reklamačního řádu vhodným způsobem (např. vyvěšením v prodejně).

V případě, že kupující zjistí, že textilní zboží není při převzetí ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u textilního zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího reklamaci. Za rozpor s kupní smlouvou nebo za vadu textilního zboží nelze považovat a reklamaci nelze uplatnit v případě, že:

  • změna vlastností textilního zboží vznikla v důsledku opotřebení či nesprávného používání, skladování, nesprávného zásahu či mechanického poškození,
  • změna vlastností textilního zboží vznikla v důsledku neprovádění nutné údržby nebo v důsledku jejího nesprávného provedení,
  • reklamace se týká vady, pro kterou byla sjednána nižší cena,
  • jde-li o textilní zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo textilní zboží při převzetí kupujícím,
  • textilní zboží již je zcela opotřebováno v rámci své užitné hodnoty
  • kupující o vadě věděl v okamžiku převzetí,
  • kupující vadu sám způsobil.

 

Článek 2 - Uplatnění reklamace

 

Kupující by měl reklamaci uplatnit v místě, ve kterém textilní zboží zakoupil. Kupující má však právo uplatnit reklamaci v kterékoliv provozovně patřící prodávajícímu, v níž je přijetí reklamace možné, a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží, popřípadě v místě podnikání nebo sídle prodávajícího. Výjimkou je uplatnění reklamace u osoby, která je určena v záručním listě k provedení záruční opravy.

Kupující by měl uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady.  V případě, že kupující bude textilní zboží po zjištění vady nadále používat a způsobí tak rozsáhlejší poškození, nebude reklamace uznána. Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného vyřizovat reklamace v prodejně po celou provozní dobu.

Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn. Doložit místo a čas uskutečnění koupě a cenu zakoupeného textilního zboží. Výše uvedené náležitosti doloží kupující prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem.

Kupující odpovídá za to, že reklamované textilní zboží je předáno k vyřízení reklamace ve stavu odpovídajícím obecným zásadám hygieny. V opačném případě je prodávající oprávněn odmítnout vyřízení reklamace. Je však třeba dbát na to, aby se údržbou (např. praním) znečištěného zboží nezměnil charakter reklamované vady.

 

 

Článek 3 - Záruční doba

 

Lhůta pro uplatnění reklamace (záruční doba) je 24 měsíců a počíná běžet v okamžiku převzetí zboží kupujícím, pokud není zvláštním právním předpisem stanovena záruční doba delší.

U textilního zboží použitého může být záruční doba zkrácena až na 12 měsíců. Prodávající je však povinen tuto skutečnost s kupujícím dohodnout a sjednanou záruční dobu uvést na dokladu o prodeji textilního zboží.

Právo na reklamaci zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době.

Doba od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy je kupující povinen zboží po skončení opravy převzít, se do záruční doby nezapočítává. Dojde-li k výměně textilního zboží nebo jeho součásti, začne běžet záruční doba znovu od převzetí zboží (součásti).

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností textilního zboží, tj. dobou, po kterou může zboží při správném užívání a údržbě, vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a intenzitě užívání, vydržet.

 

Článek 4 - Vyřízení reklamace

 

Prodávající je povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout ihned, ve složitějších případech do třech pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení, ve kterém uvede čas a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytknuté vady a způsob a lhůtu vyřízení reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající je oprávněn rozhodnout o reklamaci sám a není povinen vyhovět žádosti kupujícího o posouzení oprávněnosti reklamace třetí osobou. Prodávající je dále oprávněn rozhodnout sám o způsobu provedení záruční opravy. Kupující nemůže bez souhlasu prodávajícího předat zboží k opravě třetí osobě. V takovém případě ztrácí kupující nárok na bezplatné provedení opravy.

Kupující je povinen převzít si zboží k datu uvedenému na potvrzení o vyřízení reklamace. Nevyzvedne-li si kupující zboží do šesti měsíců od vyznačeného data a byl-li v této době kupujícím alespoň jednou vyzván k převzetí zboží, má prodávající právo zboží zlikvidovat.

 

Článek 5- Rozpor s kupní smlouvou

 

V případě, že textilní zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze textilního zboží nebo pokud se neprokáže opak.

 

Článek 6 - Odstranitelné vady

 

Vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita textilního zboží a oprava může být řádně provedena ve stanovené lhůtě, jsou vady odstranitelné. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu. Prodávající je povinen v takovém případě vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstranit a zboží opravit. Kupující může požadovat výměnu zboží pouze v případě, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li výše uvedený postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

V případě, že se u textilního zboží projeví stejná odstranitelná vada i po předchozích dvou opravách nebo vyskytnou-li se u textilního zboží současně alespoň tři odstranitelné vady, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

 

Článek 7- Neodstranitelné vady

 

Vady, které nelze odstranit a které brání řádnému užívání textilního zboží, jsou vady neodstranitelné. Kupující je v takovém případě oprávněn požadovat výměnu zboží nebo od smlouvy odstoupit. V případě jiné neodstranitelné vady věci, která však nebrání v jejím užívání, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny textilního zboží.

 

Článek 8 - Řešení sporů

 

V případě, že prodávající reklamaci odmítne jakožto neoprávněnou, nebo dojde-li v průběhu reklamačního řízení k jinému sporu, je kupující oprávněn obrátit se na soudního znalce z oboru textil a vyžádat si u něj posudek o oprávněnosti reklamace. V případě, že výše uvedený znalecký posudek prodávající neuzná, případně předloží kupujícímu posudek s odlišným výrokem, mají obě strany právo obrátit se na příslušný soud. Kupující má podle zákona 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět je Česká obchodní inspekce, adr.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele v případě, že se spor nepodařilo vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do l roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

 

Mimosoudní řešení sporu lze zahájit online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zpět do obchodu